Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

»   Towarzystwo Przyjaciół WSD - Modlitwy


​Modlitwa za Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu i o nowe powołania kapłańskie:

Panie Jezu, skieruj swoje wejrzenie na nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu, gdzie w pobożności i wiedzy wzrastają przyszli kapłani Twojego Kościoła. Księdzu Biskupowi i przełożonym seminarium daj, Panie, łaskę prawdziwej mądrości w wyborze kandydatów do posługi kapłańskiej oraz do wychowania ich ze stanowczością i miłością w cnocie i wiedzy. Dzieciom i młodzieży udziel światła rozeznania, że ich powołanie i odpowiedź na nie pochodzi całkowicie od Ciebie. Spraw, aby ochoczo podjęli wezwanie do pójścia za Tobą. W rodzinach kleryków i dobroczyńców seminarium pomnóż Twoją łaskę tak, żeby wielkość powołania kapłańskiego była należycie zrozumiana, doceniana i przyjęta przez wszystkich. Zawierzam całą wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu oraz sprawę nowych, licznych i świętych powołań kapłańskich wstawiennictwu bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, ufając, że nigdy nie zabraknie wiernych i gorliwych pracowników w Winnicy naszej diecezji. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Modlitwa Ojca Świętego Benedykta XVI o powołania do służby w Kościele:

Ojcze, wzbudź wśród chrześcijan liczne i święte powołania do kapłaństwa, które strzegłyby żywej wiary i wdzięcznej pamięci o Twoim Synu, Jezusie, poprzez przepowiadanie Jego słowa i sprawowanie Sakramentów, przy pomocy których stale odnawiasz Twoich wiernych.
           
Daj nam święte sługi Twego ołtarza, którzy byliby sumiennymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla odkupienia świata. Wezwij szafarzy Twego miłosierdzia, którzy poprzez Sakrament Pojednania szerzyliby radość Twego przebaczenia. Spraw, Ojcze, aby Kościół z radością przyjął liczne natchnienia Ducha Twego Syna, a posłuszny Jego pouczeniom otoczył opieką powołania do posługi kapłańskiej i do życia konsekrowanego.
           
Wspomóż biskupów, kapłanów, diakonów, osoby konsekrowane oraz wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swe posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
           
Maryjo, Królowo Apostołów – módl się za nami. 
Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II o powołania do służby w Kościele:
Ojcze Święty, odwieczne źródło życia i miłości, który w człowieku żyjącym objawiasz blask chwały, a w jego sercu zasiewasz ziarno swego powołania, spraw, aby nikt nie zlekceważył ani nie utracił tego daru z powodu naszego niedbalstwa, ale niech wszyscy dążą wielkodusznie do pełnego urzeczywistnienia Twojej miłości.

Panie Jezu, który pielgrzymując po drogach Palestyny, wybrałeś i powołałeś Apostołów, i poleciłeś im głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować świętą liturgię, spraw, aby także dzisiaj nie brakowało Twojemu Kościołowi licznych i świętych kapłanów, którzy nieść będą wszystkim owoce Twojej śmierci i Twojego zmartwychwstania.

Duchu Święty, który uświęcasz Kościół, nieustannie rozlewając swe dary, wzbudź
w sercach powołanych do życia konsekrowanego głębokie i silne pragnienie Królestwa,
aby wypowiadając wielkoduszne i bezwarunkowe <<tak> > , oddali swe życie na służbę Ewangelii.

Najświętsza Panno, która bez wahania ofiarowałaś się Wszechmocnemu, aby mógł
się wypełnić Jego zamysł zbawienia, napełnij ufnością serca młodych, aby nie zabrakło nigdy gorliwych pasterzy, prowadzących chrześcijański lud drogą życia, ani dusz konsekrowanych, które przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo potrafią dawać świadectwo o wyzwalającej obecności Twego zmartwychwstałego Syna. Amen.


​ 
Modlitwa Ojca Świętego Jana XXIII o powołania do służby w Kościele:
Odkupicielu nasz i Pośredniku, Jezu Chryste, zechciej powołać wielu młodych ludzi na drogę kapłańskiego życia. Wzmocnij ich wolę, aby umieli pokonywać zasadzki zła, pokusy egoizmu, ociężałości, lenistwa.
Napełnij ich tą mocą, która stworzyła Apostołów, męczenników i wyznawców. Spraw, by mogli zdziałać wiele dobra dla Ciebie, Kościoła i swoich braci w człowieczeństwie. Amen.Liturgia na dziś »
Zobacz »
© 2016-2017 Wykonanie Marcin Koźliński / Toruń / SYSPiR CMS